Meteora

56 tekstów – auto­rem jest Me­teora.

W za­sadzie nie korzys­tam z zasad. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 lipca 2012, 20:01

Nie licz na ko­biety, nie znasz ty­lu cyfr. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 lipca 2012, 14:07

Ostatni

-Wy­pij to.
Czuję zna­jomy smak w us­tach. Tru­ciz­na czy życiodaj­ny nek­tar? Próbuję jeszcze raz, jed­nocześnie przyglądając się, jak róże po­woli usychają we fla­konie. Wiatr po­rusza białą zasłonką i lek­ko mus­ka moją skórę, zostawiając [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 maja 2012, 19:41

Niebo, Czyściec, Piekło

Trzy bos­kie światy
dla człowieka nieznane,
bez wstępu dla dusz żywych
- śmier­cią zapieczętowane.

Pier­wsza wiel­ka brama,
gdzie śpiewy aniel­skie się unoszą,
jed­na dusza od dru­giej świętsza:
mają wszys­tko - o nic nie proszą.
Krzyżują ramiona
na znak bos­kiej pokory,
prze­mie­szczają się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 15 lutego 2012, 14:41

5 nad ranem

Uda­jesz, że za­sypiasz i leżysz, cze­kając, jak cze­ka ze­gar, by wy­bić ko­lej­ny takt. A kiedy wskazówka zbliża się do godzi­ny piątej, siadasz na pa­rape­cie i pat­rzysz jak wsta­je dzień. Lu­bisz po­ran­ki, prawda? [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 13 lutego 2012, 17:29

Umysł nie po­winien mil­knąć przy sku­pianiu się na wyłącznym pięknie ciała, ale bar­dziej na pięknie duszy. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 lutego 2012, 10:41

Doświad­cze­nie zwyk­le przychodzi z wiekiem, cho­ciaż wiek nie zaw­sze by­wa wyz­naczni­kiem doświadczenia. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 lutego 2012, 11:51

Bratnie dusze

Były dwie, choć każda z nich nie była dla żad­nej. Dzieliło je wiele, w za­sadzie wszys­tko, ale na­wet w tych różni­cach było pew­ne, może i na­wet górujące, połącze­nie. Obie na­leżały do grup. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 10 lutego 2012, 15:07

Romans w Moulin Rouge

Ta os­tatnia noc dla kochanków
na ro­mans tak doskonała
cho­ciaż sza­re od dy­mu powietrze
cho­ciaż ni­koty­na w płucach została
i słod­ki, moc­ny smak wina
na us­tach czer­wo­nych jak nigdy
zdej­mu­je z niej na­miętnym pocałunkiem
po raz pier­wszy tak intensywnym
błądzi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 39 fiszek • 9 lutego 2012, 16:32

Styczniowy dzień

Końcówka stycznia była bar­dzo mroźna, ale ten dzień szczególnie. Daw­no tak nie wiało. Zim­no, sta­now­czo za zim­no. Nie chciałam nig­dzie wychodzić, a jed­nak wyszłam. Przyszłam do Ciebie, cho­ciaż każdy nerw wołał "zawróć!". [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 8 lutego 2012, 14:16
Meteora

Byłam, jestem, minę.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meteora

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność